Geosfera

О нама


Привредно друштво ''Геосфера'' д.о.о. се бави пословима пројектовања и истраживања минералних сировина. Од почетка рада до данас у привредном друштву ''Геосфера'' д.о.о. пројектована су и реализована детаљна геолошка истраживања на лежиштима магнезита, сепиолита, бентонита, бентонитских глина, керамичких глина гипса, зеолита, габра као сировине за ТГК и сировине за петролургију, дијабаза као сировине за ТГК, андезитбазалта као сировине за ТГК, доломита и доломитских мермера као сировине за ТГК, кречњака као карбонатне сировине, сировине за ТГК и сировине за АГК, графита, бакра, олова и цинка, кварца, опекарских глина и лежишта шљунка и песка. Реализација пројектованих истраживања на већем броју истраживаних лежишта завршена је израдом и одбраном Елабората о резервама.
Током реализације пројекатованих истраживања лежишта рађени су Елаборати о резултатима геолошких истраживања и годишњи извештаји о резултатима геолошких истраживања. У привредном друштву ''Геосфера'' д.о.о. пројектована су и реализована примењена истраживања на цементним сировинама, бакру и злату. Током ових вишегодишњих истраживања рађени су Елаборати о резултатима геолошких истраживања и бројни периодични извештаји.
У сарадњи са Геолошким институтом Србије, урађен је Тумач и сви листови Минерагенетске карте неметаличних минералних сировина Србије 1:300 000. Осим детаљних и примењених (основних) геолошких истраживања лежишта у привредном друштву ''Геосфера'' д.о.о. пројектована су и реализована инжињерско- геолошка истраживањима за потребе изградње малих хидроелектрана. Такође су рађене експертизе резултата предходних истраживања у лежиштима неметала и грађевинских материјала, техничке контроле Пројеката, Елабората о резултатима геолошких истраживања и годишњих извештаја о резултатима геолошких истраживања.
Привредно друштво ''Геосфера'' д.о.о. са одговарајућим привредним друштвима, преко уговора о пословно техничкој сарадњи, организује и обавља израду целокупне рударске документације са пратећим административним дозволама, израду студије утицаја експлоатације на животну средину и послова регулационог урбанистичког плана лежишта ради добијања одобрења за извођење рударских радова са употребном дозволом. Затим са одговарајућим привредним друштвима, организује и обавља: израду јамских истражних радова, истражно бушење и раскопавање, геодетска снимања, израду перолошких и минералошких анализа, израду рудномикроскопских анализа, израду хемијских и спектрохемијских анализа, израду физичко-механичких и геомеханичких анализа, израду технолошких анализа за техничко-грађевински и архитектонско-грађевински камен и послове даљинске детекције у геологији.

Запослени


Геолог виши пројектант :
ЗОРАН ПАВЛОВИЋ дипл.инж. геол.

Геолог виши пројектант :
РАДОМИР МИЛИЋЕВИЋ дипл.инж. геол.

Геолог пројектант :
БОЈАНА МАТИЋ дипл.инж. геол.

Административни радник :
ДУШАН ПАВЛОВИЋ