Geosfera

МИЛИЋЕВИЋ М. РАДОМИР, дипл.инж. геол.


ЛИЧНИ ПОДАЦИ:

Адреса на послу : ''Геосфера'' д.о.о., Јабланичка 3/и 11030 Београд, Србија
телефон/ факс: +381 11 25-100-56
мобилни: +381 64 2423 795
E-mail: geosfera.bg@gmail.com
Датум и место рођења: 12.11.1953., Мионица, Србија
Брачни статус: ожењен, има три сина
Националност: Србин

КВАЛИФИКАЦИЈЕ1973. - Геолошко-техничка школа, Београд
1980. - Рударско-геолошки факултет, смер за истраживање лежишта минералних сировина, Београд
1983. - Стручни испит за инжењера геологије
Језици: говори и пише руски језик

КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ

1979 - 1980: акциони секретар Републичке конференције младих истраживача Србије
1981 - 2006: приправник, самостални инжењер геологије, геолог пројектант, виши геолог пројектант и виши пројектант у ''Геозавод – Институт за неметале'' (касније ''Геозвод-неметали''), Београд
2006 - 2008: истраживач – виши пројектант, Геолошки институт Србије, Београд
2008 - данас: пројектант и истраживач геолог у ''Геосфера'' д.о.о., Београд, чији је суоснивач и сувласник

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Професионално радно искуство на детаљном истраживању лежишта минералних сировина, основним и регионалним истраживањима минералних сировина, истраживањима везаним за подземну и површинску експлоатацију минералних сировина, детаљном и регионалном картирању терена и инжењерско-геолошким истраживањима за поребе утврђивања стабилности стенских маса на површинским коповима и за потребе изградње малих хидроелектрана.
Аутор је и коаутор пет студија из области неметала и грађевинских материјала.
Аутор је или коаутор преко педесет извештаја по пројектима основних истраживања: каолинских, керамичких, ватросталних и опекарских глина, сепиолита, бентонита, сировина за техничко-грађевински камен (дијабаз, андезитбазалт, габро, андезит, трахит, кречњак, доломит и мермер), карбонатне сировине (кречњак, калцит, мермер), кварцних пескова, цементних сировина, бакра, олова, цинка и злата.
Урадио је или одбранио (као аутор или коаутор) преко тридесет елабората о резервама лежишта неметала и грађевинских материјала.

НАУЧНА АКТИВНОСТ

Аутор или коаутор више струних радова штампаних у домаћим и страним часописима или саопштеним на домаћим скуповима и конгресима геолога међу којима су најпознатији:

ΙΙ СПИСАК ЗНАЧАЈНИХ НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА

1. Мићевић Р., Радосављевић С, Панић Б, 1986: Нове појаве керамичких глина у Тамнавском терцијарном басену, XΙ конгрес геолога Југославије, књига 4 – минералне сировине, Београд
2. Милићевић Р., 1986: Појаве керамичких глина у Посаво-Тамнавском басену, Зборник радова Саветовања керамичара Југославије, Кањижа
3. Милићевић Р., 1994: Анализа стања и перспективности развоја сировинске базе бентонита Србије са оценом технолошке вредности на основу резултата досадашњих истраживања, Геозавод, Београд
4. Ћирић Б, Милићевић Р, 1996: Геолошке карактеристике и потенцијалност геолошких ресурса Колубарско-Мачванско-Подрињске регије, одељак о неметаличним сировинама, Штампана књига, Београд
5. Милићевић Р., 1997: Бентонитске глине Србије, Зборник радова Саветовања керамичара Југославије, Кањижа
6. Милићевић Р., Шеховац Ч., 2003: Исцрпљени копови минералних сировина као потенцијална одлагалишта отпада, Зборник радова Саветовања еколога, Херцег Нови
7. Милићевић Р, 2006: Природне минералне сировине и могућности њихове употребе у пољопривредној производњи и прехрамбеној индустрији, Савез пољопривредних инжењера и техничара Србије, Београд

ΙΙΙ СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

1. Елаборат о резервама керамичкох глина у лежишту ''Беле Воде'', 1982,ХИ ''Зорка'', Шабац
2. Елаборат о резервама керамичких глина у лежишту ''Брезаци'', 1986, ХИ ''Зорка'', Шабац
3. Елаборат о резервама бентонита у лежишту ''Јеленковац'', 1988, ''Неметали'' д.о.о., Врањска Бања
4. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Дреновац'', 2000, Скупштина општине Мионица, Мионица
5. Елаборат о резервама кречњака у лежишту ''Јазовник'' као карбонатне сировине, 2003, ХИ ''Зорка'', Шабац
6. Елаборат о резервама каолинисаних гранита Иверка, 2004, ХИ ''Зорка'', Шабац
7. Елаборат о резервама калцита у лежишту ''Ћелије'' код Гаџиног Хана, 2005, ''Belkal'' d.o.o., Крагујевац
8. Елаборат о резервама керамичких глина у лежишту ''Латковац'', 2007, ХИ ''Зорка'', Шабац
9. Елаборат о резервама опекарских глина у лежишту ''Богдаовица'' код Уба, 2008, ФГМ ''Трудбеник'', Уб
10. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена и карбонатне сировине у лежишту ''Вучјак'', село Драчић код Ваљева, 2009, ''Holcim (Srbija)'' d.o.o., Поповац код Параћина
11. Елаборат о резервама бентонита у лежишту ''Јеленковац'' – Заплање, 2009,''Euro Group Company'' d.o.o., Београд
12. Елаборат о резервама габра као техничког грађевинског камена у лежишту ''Раков Дол'' код Бабушнице, 2011, ''Mine-invest'' d.o.o., Аранђеловац
13. Елаборат о резервама мермера и мермерисаних кречњака као карбонатне сировине у лежишту ''Понорац'' код Кучева, 2011, ''ABM International'' d.o.o., Београд
14. Елаборат о резервма магнезита у руднику ''Рибница'' на Златибору, 2011, ''Магнохром'' д.о.о. у реструктурирању, Краљево
15. Елаборат о ресурсима и резервама шљунка и песка у лежишту ''Бериловац'' код Пирота, 2012, Ogranak Alpine Bau GMBH, Београд