Geosfera

ПАВЛОВИЋ ЗОРАН, дипл.инж. геол.


ЛИЧНИ ПОДАЦИ:

Адреса на послу : ''Геосфера'' д.о.о., Јабланичка 3/и 11030 Београд, Србија
телефон: +(381 11) 25-100-56
факс: +(381 11) 25-100-56
Е-маiл: zoranpavlovic032@gmail.com
Датум и место рођења: 22. 09.1948, Чачак, Србија
Брачни статус: ожењен, има два сина
Националност: Србин

КВАЛИФИКАЦИЈЕ

1967.-Гимназија, Чачак
1974.-Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Београд
1980.-Стручни испит за инжињера геологије
Језици: говори и чита руски, служи се португалским

КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ

1974-1975: геолог приправник у рудницима магнезита ''Шумадија'', Чачак
1976-1977: самостални геолог у рудницима магнезита ''Шумадија'', Чачак
1977-2006: самостални инжињер геологије, геолог пројектант, виши геолог пројектант и виши пројектант у ''Геозавод-неметали'', Београд
2006-2008: истраживач-виши пројектант ''Геолошки институт Србије'', Београд
2008-данас: геолог виши пројектант у ''Геосфери'' д.о.о., Београд

ДРУГЕ ВЕШТИНЕ

У својој професионалној пракси на рачунару користи програме AutoCAD, Corel, MS Office, Rockware.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Професионално радно искуство од 39 година на детаљном истраживању лежишта минералних сировина, основним и регионалним истраживањима минералних сировина, истраживањима везаним за подземну и површинску експлоатацију минералних сировина, детаљном и регионалном картирању терена, инжињерско-геолошким истраживањима за потребе утврђивања стабилности стенских маса на површинским коповима и у јамским радовима и за потребе изградње малих хидроелектрана. Радио је и руководио вишегодишњим истраживањима на изради минерагенетске карте Србије. Аутор је Тумача и Минерагенетске карте неметаличних минералних сировина Србије 1:300 000. Аутор је или коаутор пет студија из области неметала и грађевинских материјала. Аутор је или коаутор преко осамдесет извештаја по пројектима основних истраживања магнезита, графита, пегматита, сировина за ТГК ( дијабаза, андезитбазалта, габра, андезита, трахита, кречњака, доломита и мермера), карбонатних сировина (кречњака и мермера), сировина за АГК (мермери, кречњаци, гранит и гранодиорит), Сировина за петрулргију (дијабази, метабазити), кварца, кварцита, воластонита, вермикулита, талка, кварцних пескова, цементних сировина (цементни лапорци, кречњаци, туфови), лискуна, сепиолита, хромита, бакра, никла и кобалта. Урадио је и одбранио као аутор или коатор преко шесдесет елабората о резервама лежишта неметала и грађевинских материјала. У иностранству је радио на вишегодишњим основним и детаљним истраживањима лежишта графита ''Сатемуа'' и ''Њараре'' код града Улонгве, провинција Ангонија у Мозабику.

НАУЧНА АКТИВНОСТ

Аутор или коаутор је 14 научних или стручних радова штампаних у домаћим часописима или саопштеним на међународним или домаћим скуповима

I СПИСАК ЗНАЧАЈНИИХ НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА

1. Павловић З. и др. 1979: Сировинска база неметаличних минералних сировина у Србији. Зборник радова са другог саветовања о неметаличним минералним сировинама у СФРЈ, Опатија
2. Павловић З. 1980: Карактеристике склопа југозападног дела перидотитског масива Рожња. Јубиларни симпозијум ''20 година ЛМК'', Београд
3.Дедић Љ и Павловић З. 1981: Појаве талка у подручју Полома (З.Србија). Весник завода за геолошка и геофизичка истраживања, Београд
4. Павловић З. и Цмиљанић С. 1996: Депозиционе средине као минерагенетски критеријум потенцијалности карбонатних неметаличних сировина у Западној Србији. VII скуп седиментолога Југославије, Београд
5. Павловић З. 1996: Распрострањење и минерагенетске карактеристике графита у Србији. Радови Геоинститута, књига 32, Београд
6. Илић М., Павловић З. и Миладиновић З., 2005: Резултати истраживања магнезита у подручју златиборског ултрабазитског масива у периоду 2002–2004. године. - VI Међународна изложба и саветовање ''Камен 2005'', п. 32-40, Аранђеловац.
7. Илић М., Павловић З. и Миладиновић З. 2011:Magnesite-bearing fracture zones of the Zlatibor ultrabasic massif (Serbia) as a discrete structural-morphological type of magnesite deposits in ultrabasites. Геолошки анали балканског полуострва.

II СПИСАК ЗНАЧАЈНИЈИХ СТУДИЈА

1. Павловић З., Јововић М. и Секе Л. (1998-2004): Студија карбонатних формација Србије као носиоца грађевинских материјала и неметаличних минералних сировина. Министарство рударства и енергетике Србије, Београд
2. Павловић З, Тодоровић Н. и Мојић С. (2004-2005): Студија пегматита Србије. Министарство рударства и енергетике Србије, Београд
3. Илић М. и Павловић З. (2002-2004): Студија потенцијалности златиборског перидотитског масива у погледу магнезита. Министарство рударства и енергетике Србије, Београд

III СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

1. Радивојевић М., Гемаљевић Б. и Павловић З. (1976) Елаборат о резервама и квалитету магнезита рудника ''Шумадија'' из Чачка. Фонд стручне документације ''Магнохром'', Краљево
2. Дедић Љ. и Павловић З. (1980): Елаборат о резервама и квалитету цементних сировина у лежишту ''Шар'' код Ђенерал Јанковића. Фонд стручне документације цементаре ''Шар'', Ђенерал Јанковић
3. Живковић М., Павловић З. и Павловић Н. (1981) Елаборат о резервама и квалитету туфа као сировине за цементну индустрију у лежишту ''Трпеза'' код Витине. Фонд стручне документације цементаре ''Шар'', Ђенерал Јанковић
4. Павловић З., Ћирић Б. и Петровић Д. (1982): Елаборат о резервама мрежастих магнезита у лежишту Лалетић, Магура код Липљана. Фонд стручне документације ''Магнохром'', Краљево
5. Петровић Д. и Павловић З. (1984): Елаборат о резервама пегматита као сировине за добијање фелспата и мусковита у лежишту ''Видојевачки Крш'' код Прокупља
6. Павловић З. (2001): Елаборат о резервама кречњака као техничко грађевинског камена на лежишту ''Сурдук'' код Ужица. Фонд стручне документације А.Д. ''Путеви'', Ужице
7. Павловић З. (2005): Елаборат о резервама дијабаза као сировине за ТГК на лежишту ''Мрчићи'' код Косјерића. Фонд стручне документације ''Interkop'' д.о.о. Мишар код Шапца
8. Павловић З. (2006): Елаборат о резервама доломита као ТГК у лежишту ''Маглич'' код Краљева. Фонд стручне документације А.Д. ''Путеви'', Ужице
9. Павловић З. (2007): Елаборат о резервама мермера као сировине за архитектонско-грађевински камен у лежишту ''Мандина Стена'' код Пожеге. Фонд стручне документације д.о.о. ''Златибор мермер'', Ужице
10.Павловић З. и Милићевић Р. (2008): Елаборат о резервама опекарских глина у лежишту ''Богдановица'' код Уба. Фонд стручне документације Циглана ''Трудбеник'', Уб
11.Павловић З. и Милићевић Р. (2009): Елаборат о резервама кречњака као карбонатне сировине и сировине за ТГК на лежишту ''Вучјак'', код Вљева. Фонд стручне документације цементаре ''Holcim'', Поповац код Параћина.
12.Павловић З. и Милићевић Р. (2009): Елаборат о резервама бентонита у лежишту ''Јеленковац'' Заплање. Фонд стручне документације ''Euro Group Company'' д.о.о. ,Београд
13.Павловић З. и Милићевић Р. (20010): Елаборат о резервама магнезита у руднику ''Рибница'' на Златибору. Фонд стручне документације ''Магнохрома'', Краљево
14. Павловић З. и Милићевић Р. (2011): Елабората о резервама габра као сировине за ТГК и петрулгију на лежишту ''Раков дол'' код Бабушнице. Фонд стручне документације ''Mine-invest'' д.о.о., Аранђеловац
15.Павловић З., Милићевић Р. (2011): Елаборат о резервама мермера као карбонатне сировине у лежишту ''Понорац'' код Кучева. Фонд стручне документације ''ABM international'' д.о.о. Београд.
16.Павловић З., Милићевић Р. и Радосављевић Н. (2012): Елаборат о ресурсима и резервама шљунка и песка у лежишту ''Бериловац'' код Пирота, ''Ogranak Alpine Bau GMBH'' д.о.о., Београд