Geosfera

РАДИСАВЉЕВИЋ НИКОЛА, дипл.инж. геол.


ЛИЧНИ ПОДАЦИ:

Адреса на послу : ''Геосфера'' д.о.о., Јабланичка 3/и 11030 Београд, Србија
телефон/ факс: +381 11 25-100-56
мобилни: +381 64 2423 795
E-mail: nikolarradisavljevic@gmail.com
Датум и место рођења: 28. 04.1976, Љиг, Србија
Брачни статус: ожењен
Националност: Србин

КВАЛИФИКАЦИЈЕ1995. - Гимназија „Бранислав Петронијевић“, Уб – одељење у Љигу
2008. - Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, смер за истраживање лежишта минералних сировина, Београд
2011. - Стручни испит за инжињера геологије за истраживање лежишта минералних сировина
Језици: говори и чита Енглески.

КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ

2008-2009: геолог приправник „Contractor“ д.о.о., Београд
2010-данас: геолог пројектант у ''Геосфери'' д.о.о., Београд

ДРУГЕ ВЕШТИНЕ

Поседује добру способност разумевања и решавања проблема. У свкодневној пракси користи на рачунару софтверске пакете: AutoCAD, ZW CAD, Corel DRAW, MS Office, и упознат је са одржавањем, решавањем проблема и поправком hardwara.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

Поседује професионално радно искуство на пројектовању геолошких истраживања и детаљном истраживању лежишта минералних сировина, истраживањима везаним за подземну и површинску експлоатацију минералних сировина, детаљном картирању терена, инжињерско-геолошким истраживањима. Учествовао је у изради и спровођењу неколико пројеката геолошких истраживања лежишта техничког грађевинског камена, бентонитских глина, магнезита и метала: злата, бакра, олова и цинка.
Урадио је и одбранио као сарадник или коаутор девет елабората о резервама лежишта неметала и грађевинских материјала.

Ι СПИСАК ЗНАЧАЈНИХ ПРОЈЕКАТА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЧИЈИ ЈЕ АУТОР ИЛИ КОАУТОР

1. Пројекат детаљних геолошких истраживања шљунка и песка у локалитету ''Бериловац'' код Пирота, 2011, Ogranak Alpine Bau GMBH д.о.о., Београд,
2. Пројекат примењених геолошких истраживања наносних лежишта и пратећих метала у алувиони реке ''Река'' на потезу ''Жуковац – Старо Корито'', 2012, ''Goldennuggets'' д.о.о. из Београда,
3. Пројекат геолошких истраживања полиметаличних орудњења олова и цинка са пратећим парагенезама металичних минерала на подручју Пролесја код Трговишта, 2012, ''ENERGOTEKS'' д.о.о. из Бора,
4. Пројекат примењених геолошких истраживања лежишта злата у плиоценским седиментима Босилеграда, 2012, ''Goldennuggets'' д.о.о. из Београда,
5. Пројекат детаљних геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету „Бабин Кал - Душиловик“ код Беле Паланке, 2012, „Пут Инжињеринг“, из Ниша.

ΙΙ СПИСАК ЗНАЧАЈНЈИХ ПРОЈЕКАТА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ГДЕ ЈЕ УЧЕСТВОВАО КАО САРАДНИК НА ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

1. Пројекат детаљних геолошких истраживања кречњака као техничког грађевинског камена на локалитету „Виштин камен“, Велико Селo код Димитровграда, 2010, „Друмови А&Д“ из Пирота,
2. Пројекат детаљних геолошких истраживања опекарске глине на локалитету „Дубље“код Свилајнца, 2011,„Машинац“ д.о.о. из Краљева,
3. Пројекат геолошких истраживања орудњења бакра и пратећих металичних минерализација у зони скарнова на локалитету ''Млаква и Крам'' у селу Црнча код Љубовије, 2012, ''Новаковићи – метали'' из Љубовије.

ΙΙΙ СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЧИЈИ ЈЕ АУТОР ИЛИ КОАУТОР

1. Елаборат о резервама кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту ''Стража'' код Бољевца, 2012, ''GP-ZORAN-R'' d.o.o. из Доње Мутнице,
2. Елаборат o ресурсима и резервама опекарске глине у лежишту ''Дубље'' код Свилајнца, 2012, ''Машинац'' д.о.о. из Краљева,
3. Елаборат о ресурсима и резервама шљунка и песка у лежишту ''Бериловац'' код Пирота, 2012, Ogranak Alpine Bau GMBH д.о.о., Београд.

ΙV СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ЕЛАБОРАТА О РЕЗЕРВАМА ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ГДЕ ЈЕ УЧЕСТВОВАО КАО САРАДНИК НА ИЗРАДИ

1. Елаборат о резервама бентонита у лежишту ''Јеленковац'' – Заплање, 2009, ''Euro Group Company'' d.o.o., Београд,
2. Елаборат о резервама техничког грађевинског камена у лежишту кречњака ''Виногради'', село Лозница код Лајковца, 2011, ''Гранит – Пешчар'' д.о.о. из Љиг,
3. Елаборат о резервама габра као техничког грађевинског камена у лежишту ''Раков Дол'' код Бабушнице, 2011, ''Mine-invest'' d.o.o., Аранђеловац
4. Елаборат о резервама мермера и мермерисаних кречњака као карбонатне сировине у лежишту ''Понорац'' код Кучева, 2011, ''ABM International'' d.o.o., Београд
5. Елаборат о резервма магнезита у руднику ''Рибница'' на Златибору, 2011, ''Магнохром'' д.о.о. у реструктурирању, Краљево
6. Синтезни Елаборат о резултатима геолошко-геотехничких истраживања за идејни пројекат МХЕ ''Рековићи 1'' на реци Лим код Прибоја, 2012, ''MINI HYDRO INVESTMENTS'' д.о.о. из Београда.