Наше Услуге

Пружамо услуге из области геолошких истраживања било да се ради о мањим рудницима неметала са површинском експлоатацијом техничко-грађевинског или украсног камена, ватросталних, керамичких и опекарских глина, магнезита, бентонита, гипса, зеолита, разних врста камена за петролургију, карбонатних сировина, цементних сировина или да су у питању рудници са подземном експлоатацијом металичних или неметаличних минералних сировина, магнезита, олова, цинка, бакра, сребра, злата и др.

Геолошко пројектовање

Израда пројекaта геолошких истраживања и припрема документације неопходне за добијање одобрења за извођење геолошких истраживања

Теренски истражни радови

Извођење геолошких истражних радова, истражно бушење, геолошко картирање терена и истражних радова, опробовање

Лабораторијска испитивања

У сарадњи са акредитованим лабораторијама вршимо разна лабораторијска испитивања минералних сировина

Интерпретација геолошких података

Израда геолошких карата, процена ресурса и резерви, геолошко-економска оцена, израда звештаја о резултатима геолошких истраживања и елабората о ресурсима и резервама

Рударско пројектовање

У сарадњи са нашим партнерима вршимо израду рударских пројеката експлоатације, студија и процени утицаја на животну средину, планова детаљне регулације

Консултантске услуге

Дајемо стручна мишљења, саветујемо о потенцијалним налазиштима минералних сировина, израђујемо студије и стручне извештаје

250+

Урађено Пројеката

100+

Урађено Извештаја

70+

Урађено Елабората

15+

Година пословања

Наши Партнери